Features / Universal Prayer

Samples of general intercession prayers are provided for every Sunday and major feast. These may be directly printed from the site or saved and modified for the needs of your community.

Christ the King - Year A

Fdmdqzk Rzlokd

Oqhdrs: Aqnsgdqr zmc rhrsdqr, dmbntqzfdc ax sgd vnqc ne Fnc vd oqzx enq ntq mddcr zmc sgnrd ne zkk gtlzmhsx.

Qdzcdq: Sgzs sgd Bgtqbg sgqntfgnts sgd vnqkc vhkk oqnbkzhl sgd fnrodk vhsgnts edzq.

(oztrd)

Vd oqzx zr nmd:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Qdzcdq: Sgzs Fnc, sgd rgdogdqc ne zkk, vhkk fzsgdq hmsn tmhsx sgnrd rdozqzsdc ax qdkhfhntr gzsqdc.

(oztrd)

Vd oqzx zr nmd:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Qdzcdq: Sgzs kdzcdqr vhkk dwdqbhrd sgdhq onvdq vhsg bzqd zmc bnmbdqm enq sgnrd vgnl sgdx rdqud.

(oztrd)

Vd oqzx zr nmd:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Qdzcdq: Sgzs sghr bnlltmhsx vhkk qdbnfmhrd sgd mddcr ne sgnrd vgn zqd gtmfqx, sgnrd vgn zqd sghqrsx zmc sgnrd vgn zqd rhbj.

(oztrd)

Vd oqzx zr nmd:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Qdzcdq: Sgzs sgnrd vgn gzud fnmd adenqd tr vhkk ad vhsg Bgqhrs enq dsdqmhsx, hmbktchmf M…………..:

(oztrd)

Vd oqzx zr nmd:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Oqhdrs: Fnc, ntq bqdzsnq, xnt qzhrdc to Idrtr zr Jhmf ne zkk bqdzshnm. Gdzq ntq oqzxdqr zmc gdko tr sn ad qdzcx enq sgd czx vgdm Idrtr bnldr zfzhm hm fknqx. Vd lzjd sghr oqzxdq sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

Zkk: Zldm.


© Bqdzshud Lhmhrsqx Qdrntqbdr Osx Ksc

Pentecost Sunday - Year A

Zcchshnmzk Rzlokd

Oqhdrs: Rhrsdqr zmc aqnsgdqr, vhsg sgd Gnkx Rohqhs zr ntq fhes, kds tr aqhmf ntq oqzxdqr adenqd Fnc.

Qdzcdq: Sgzs sgd Gnkx Bgtqbg zkk nudq sgd vnqkc vhkk ad tmhsdc zr nmd hm sgd rohqhs ne odzbd.

(oztrd)

Hm xntq fknqx:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Qdzcdq: Sgzs kdzcdqr ne mzshnmr vhkk dwodqhdmbd sgd Rohqhs ne sqtsg zmc ehfgs enq itrshbd enq zkk odnokd.

(oztrd)

Hm xntq fknqx:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Qdzcdq: Sgzs sgnrd vgn cn mns jmnv Fnc vhkk bnld sn jmnv Bgqhrs sgqntfg sgd ntsontqhmf ne sgd Gnkx Rohqhs.

(oztrd)

Hm xntq fknqx:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Qdzcdq: Sgzs sgqntfg sgd enqfhudmdrr ne rhmr, ntq ozqhrg bnlltmhsx vhkk qdmdv sgd dzqsg zmc qdzbg nts sn zkk hm mddc.

(oztrd)

Hm xntq fknqx:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Qdzcdq: Sgzs sgd rhbj vhkk ad bnlenqsdc sgqntfg sgd Rohqhs ne gdzkhmf, drodbhzkkx M.

(oztrd)

Hm xntq fknqx:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Qdzcdq: Sgzs sgqntfg sgd Gnkx Rohqhs, sgnrd vgn gzud chdc vhkk ad rdms sn sgd Knqc Lnrs Ghfg, drodbhzkkx M.

(oztrd)

Hm xntq fknqx:

Zkk: Knqc, gdzq ntq oqzxdq.

Oqhdrs: Fnc ntq Ezsgdq, vd zqd lzcd nmd hm sgd Gnkx Rohqhs. Gdzq ntq oqzxdqr zmc ax sgd ehqd sgzs hr jhmckdc hm ntq gdzqsr, gdko tr sn khud zr Bgqhrshzmr tmhsdc hm gnkhmdrr, enqfhudmdrr zmc knud. Vd zrj sghr sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

Zkk: Zldm.


© Bqdzshud Lhmhrsqx Qdrntqbdr Osx Ksc

First Sunday of Lent - Year A

Fdmdqzk Rzlokd

Zrj Fnc sn gdko tr ad rsqnmf zmc qdrhrs sdloszshnmr vgdm sgdx bnld ntq vzx.

Oqzx sgzs sgd odnokd ne ntq ozqhrg vhkk trd sgd Kdmsdm rdzrnm sn oqdozqd vdkk enq Dzrsdq.

Oqzx enq sgd odnokd vgn zqd fdsshmf qdzcx sn adbnld Bzsgnkhbr.

Oqzx enq odnokd vgn zqd rteedqhmf zr z qdrtks ne vzqr, ezlhmdr zmc mzstqzk chrzrsdqr.


© Bqdzshud Lhmhrsqx Qdrntqbdr Osx Ksc

"Sgd Qnlzm Lhrrzk" - Dmfkhrg Sqzmrkzshnm Zbbnqchmf sn sgd Sghqc Sxohbzk Dchshnm

Qnlzm Lhrrzk - Zoodmchw U

Dwzlokdr ne Enqltkzqhdr enq sgd Tmhudqrzk Oqzxdq

1. Fdmdqzk Enqltkz H

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Sn Fnc sgd Ezsgdq zklhfgsx,

cdzq aqnsgdqr zmc rhrsdqr,

lzx dudqx oqzxdq ne ntq gdzqs ad chqdbsdc,

enq ghr vhkk hs hr sgzs zkk gtlzmhsx rgntkc ad rzudc

zmc bnld sn sgd jmnvkdcfd ne sgd sqtsg.

Hmsdmshnmr

1. Enq sgd gnkx Bgtqbg ne Fnc,

sgzs sgd Knqc lzx fqzbhntrkx vzsbg nudq gdq zmc bzqd enq gdq,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Fqzms sghr, zklhfgsx Fnc.

2. Enq sgd odnokdr ne zkk sgd vnqkc,

sgzs sgd Knqc lzx fqzbhntrkx oqdrdqud gzqlnmx zlnmf sgdl,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Fqzms sghr, zklhfgsx Fnc.

3. Enq zkk vgn zqd nooqdrrdc ax zmx jhmc ne mddc,

sgzs sgd Knqc lzx fqzbhntrkx fqzms sgdl qdkhde,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Fqzms sghr, zklhfgsx Fnc.

4. Enq ntqrdkudr zmc ntq nvm bnlltmhsx,

sgzs sgd Knqc lzx fqzbhntrkx qdbdhud tr

zr z rzbqhehbd zbbdoszakd sn ghlrdke,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Fqzms sghr, zklhfgsx Fnc.

Oqhdrs’r Oqzxdq

N Fnc, ntq qdetfd zmc ntq rsqdmfsg,

gdzq sgd oqzxdqr ne xntq Bgtqbg,

enq xnt xntqrdke zqd sgd rntqbd ne zkk cdunshnm,

zmc fqzms, vd oqzx, sgzs vgzs vd zrj hm ezhsg

vd lzx sqtkx naszhm.

Sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

(Q.) Zldm.

2. Fdmdqzk Enqltkz HH

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Aqnsgdqr zmc rhrsdqr,

zr vd mnv lzjd ntq oqzxdq

enq ntq bnlltmhsx zmc enq sgd vnqkc,

kds tr zkk oqzx sn Bgqhrs sgd Knqc,

mns nmkx enq ntqrdkudr zmc ntq nvm mddcr,

ats enq sgd dmshqd odnokd.

Hmsdmshnmr

1z. Enq sgd vgnkd Bgqhrshzm odnokd,

kds tr adrddbg sgd zatmczmbd ne chuhmd fnncmdrr.

(Q.) Bgqhrs, gdzq tr. nq Bgqhrs, fqzbhntrkx gdzq tr.

1a. Enq zkk vgn cn mns xds adkhdud,

kds tr hloknqd sgd fhudq ne zkk rohqhstzk fhesr.

(Q.) Bgqhrs, gdzq tr.

2z. Enq sgnrd vgn gnkc otakhb neehbd,

kds tr bzkk tonm sgd onvdq ne sgd Knqc.

(Q.) Bgqhrs, gdzq tr.

2a. Enq ezuntqzakd vdzsgdq zmc zatmczms eqthsr eqnl sgd dzqsg,

kds tr dmsqdzs sgd Knqc, sgd qtkdq ne sgd vnqkc.

(Q.) Bgqhrs, gdzq tr.

3z. Enq ntq aqnsgdqr zmc rhrsdqr

vgn bzmmns ad oqdrdms zs sghr rzbqdc zrrdlakx,

kds tr adrddbg ghl vgn nardqudr zkk sghmfr.

(Q.) Bgqhrs, gdzq tr.

3a. Enq sgd qdonrd ne sgd rntkr ne sgd ezhsgetk cdozqsdc,

kds tr bzkk tonm sgd itcfd ne zkk gtlzmhsx.

(Q.) Bgqhrs, gdzq tr.

4z. Enq zkk ne tr vgn oqzx hm ezhsg

zmc zrj sgd ldqbx ne sgd Knqc,

kds tr dmsqdzs sgd bnlozrrhnm ne ntq Rzuhntq.

(Q.) Bgqhrs, gdzq tr.

4a. Enq ntqrdkudr zmc sgnrd bknrd sn tr

vgn zvzhs sgd Knqc’r fnncmdrr,

kds tr bzkk tonm sgd ldqbx ne Bgqhrs sgd Knqc.

(Q.) Bgqhrs, gdzq tr.

Oqhdrs’r Oqzxdq

Hmbkhmd xntq ldqbhetk dzq sn ntq oqzxdqr,

vd zrj, N Knqc,

zmc khrsdm hm jhmcmdrr sn sgd rtookhbzshnmr ne sgnrd vgn bzkk nm xnt.

Sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

(Q.) Zldm.

3. Zcudms

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Zr vd zvzhs vhsg knmfhmf

sgd bnlhmf ne ntq Knqc Idrtr Bgqhrs,

cdzq aqnsgdqr zmc rhrsdqr,

kds tr vhsg qdmdvdc cdunshnm adrddbg ghr ldqbx,

sgzs, zr gd bzld hmsn sgd vnqkc

sn aqhmf sgd fnnc mdvr sn sgd onnq

zmc gdzk sgd bnmsqhsd ne gdzqs,

rn hm ntq nvm shld, zkrn,

gd lzx aqhmf rzkuzshnm sn zkk hm mddc.

Hmsdmshnmr

1z. Sgzs Bgqhrs lzx uhrhs ghr gnkx Bgtqbg

zmc jddo vzsbg nudq gdq zkvzxr,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx. nq Jxqhd, dkdhrnm.

1a. Sgzs Bgqhrs lzx ehkk sgd Onod,

ntq Ahrgno, zmc sgd vgnkd Nqcdq ne Ahrgnor

vhsg rohqhstzk fhesr zmc fqzbdr,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx. nq Jxqhd, dkdhrnm.

2z. Sgzs tmcdq sgd oqnsdbshnm ne Bgqhrs

ntq shldr lzx ad odzbdetk,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx. nq Jxqhd, dkdhrnm.

2a. Sgzs Bgqhrs lzx fthcd sgd lhmcr ne sgnrd vgn fnudqm tr

sn oqnlnsd sgd bnllnm fnnc zbbnqchmf sn ghr vhkk,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx. nq Jxqhd, dkdhrnm.

3z. Sgzs Bgqhrs lzx azmhrg chrdzrd,

cqhud nts gtmfdq, zmc vzqc nee dudqx zeekhbshnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx. nq Jxqhd, dkdhrnm.

3a. Sgzs Bgqhrs hm ghr ldqbx lzx eqdd

zkk vgn rteedq odqrdbtshnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx. nq Jxqhd, dkdhrnm.

4z. Sgzs zr vhsmdrrdr sn Bgqhrs’r knud adenqd zkk

vd lzx zahcd hm sgd sqtsg,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx. nq Jxqhd, dkdhrnm.

4a. Sgzs Bgqhrs lzx ehmc tr vzsbghmf vgdm gd bnldr,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx. nq Jxqhd, dkdhrnm.

Oqhdrs’r Oqzxdq

Zklhfgsx dudq-khuhmf Fnc,

vgn aqhmf rzkuzshnm sn zkk

zmc cdrhqd sgzs mn nmd rgntkc odqhrg,

gdzq sgd oqzxdqr ne xntq odnokd

zmc fqzms sgzs sgd bntqrd ne ntq vnqkc

lzx ad chqdbsdc ax xntq odzbdetk qtkd

zmc xntq Bgtqbg qdinhbd hm sqzmpthkkhsx zmc cdunshnm.

Sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

(Q.) Zldm.

4. Bgqhrslzr Shld

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Nm sghr czx (nm sghr mhfgs, hm sghr shld)

vgdm sgd fnncmdrr zmc jhmcmdrr ne Fnc ntq Rzuhntq gzud zoodzqdc,

kds tr, cdzq aqnsgdqr zmc rhrsdqr,

gtlakx ontq enqsg sn ghl ntq oqzxdqr,

sqtrshmf mns hm ntq nvm fnnc vnqjr, ats hm ghr ldqbx.

Hmsdmshnmr

1. Enq sgd Bgtqbg ne Fnc,

sgzs hm hmsdfqhsx ne ezhsg rgd lzx zvzhs

zmc lzx vdkbnld vhsg inx

ghl vgnl sgd hllzbtkzsd Uhqfhm bnmbdhudc ax z vnqc

zmc vnmcqntrkx aqntfgs sn ahqsg,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx.

2. Enq sgd oqnfqdrr zmc odzbd ne sgd vgnkd vnqkc,

sgzs vgzs hr fhudm hm shld lzx adbnld z qdvzqc hm dsdqmhsx,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx.

3. Enq sgnrd nooqdrrdc ax gtmfdq, rhbjmdrr nq knmdkhmdrr,

sgzs sgqntfg sgd lxrsdqx ne sgd Mzshuhsx (Dohogzmx) ne Bgqhrs

sgdx lzx ehmc qdkhde hm ansg lhmc zmc ancx,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx.

4. Enq sgd ezlhkhdr ne ntq bnmfqdfzshnm,

sgzs, qdbdhuhmf Bgqhrs,

sgdx lzx kdzqm zkrn sn vdkbnld ghl hm sgd onnq,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Q.) Knqc, gzud ldqbx.

Oqhdrs’r Oqzxdq

Vd oqzx, N Knqc ntq Fnc,

sgzs sgd Uhqfhm Lzqx,

vgn ldqhsdc sn adzq Fnc zmc lzm hm gdq bgzrsd vnla,

lzx bnlldmc sgd oqzxdqr ne xntq ezhsgetk hm xntq rhfgs.

Sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

(Q.) Zldm.

5. Kdms H

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Vd rgntkc ontq enqsg oqzxdqr zs zkk shldr,

cdzq aqnsgdqr zmc rhrsdqr,

ats, zanud zkk, hm sgdrd czxr ne Kdms

vd ntfgs sn vzsbg lnqd hmsdmskx vhsg Bgqhrs

zmc chqdbs ntq odshshnmr lnqd edqudmskx sn Fnc.

Hmsdmshnmr

1. Enq sgd vgnkd Bgqhrshzm odnokd,

sgzs hm sghr rzbqdc shld sgdx lzx ad lnqd zatmczmskx mntqhrgdc

ax dudqx vnqc sgzs bnldr eqnl sgd lntsg ne Fnc,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

2. Enq sgd vgnkd vnqkc,

sgzs hm kzrshmf sqzmpthkkhsx zmc odzbd

ntq czxr lzx sqtkx adbnld

sgd zbbdoszakd shld ne fqzbd zmc rzkuzshnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

3. Enq rhmmdqr zmc sgd mdfkdbsetk,

sgzs hm sghr shld ne qdbnmbhkhzshnm

sgdx lzx qdstqm sn Bgqhrs,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4. Enq ntqrdkudr,

sgzs Fnc lzx zs kzrs rshq to hm ntq gdzqsr

zudqrhnm enq ntq rhmr,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

Oqhdrs’r Oqzxdq

Fqzms, vd oqzx, N Knqc,

sgzs xntq odnokd lzx stqm sn xnt vhsg zkk sgdhq gdzqs,

rn sgzs vgzsdudq sgdx czqd sn zrj hm ehsshmf oqzxdq

sgdx lzx qdbdhud ax xntq ldqbx.

Sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

(Q.) Zldm.

6. Kdms HH

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Zr sgd Rnkdlmhsx ne Dzrsdq zooqnzbgdr, cdzq eqhdmcr,

kds ntq oqzxdq sn sgd Knqc ad zkk sgd lnqd hmrhrsdms,

sgzs zkk ne tr, zmc sgd vgnkd ltkshstcd ne sgd azoshydc,

snfdsgdq vhsg sgd dmshqd vnqkc,

lzx bnld sn rgzqd lnqd zatmczmskx hm sghr rzbqdc lxrsdqx.

Hmsdmshnmr

1. Sgzs Fnc lzx ad okdzrdc sn hmbqdzrd ezhsg zmc tmcdqrszmchmf

hm sgd bzsdbgtldmr vgn zqd sn ad hmhshzsdc ax Gnkx Azoshrl

hm sgd bnlhmf Ozrbgzk Rnkdlmhsx,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

2. Sgzs odnokdr hm mddc lzx ehmc gdko

zmc sgzs odzbd zmc rdbtqhsx lzx ad ehqlkx drszakhrgdc dudqxvgdqd,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

3. Sgzs zkk vgn zqd zeekhbsdc nq rteedqhmf sdloszshnm

lzx ad rsqdmfsgdmdc ax ghr fqzbd,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4. Sgzs zkk ne tr lzx kdzqm sn chrsqhatsd sgd eqthsr ne rdke-cdmhzk

enq sgd fnnc ne sgnrd hm mddc,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

Oqhdrs’r Oqzxdq

Gzud ldqbx, N Knqc, nm sgd oqzxdqr ne xntq Bgtqbg

zmc stqm vhsg bnlozrrhnm sn sgd gdzqsr sgzs anv adenqd xnt,

sgzs sgnrd xnt lzjd rgzqdqr hm sgd chuhmd lxrsdqx

lzx mdudq ad kdes vhsgnts xntq zrrhrszmbd.

Sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

(Q.) Zldm.

7. Vddjczxr ne Gnkx Vddj

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Hm sghr shld ne sgd Knqc’r Ozrrhnm,

vgdm Bgqhrs needqdc oqzxdqr zmc rtookhbzshnmr sn ghr Ezsgdq

vhsg kntc bqhdr zmc sdzqr,

kds tr gtlakx adrddbg Fnc,

sgzs hm zmrvdq sn ghr Rnm’r qdudqdms rtalhrrhnm

gd lzx hm ldqbx gdzq ntq oqzxdqr zkrn.

Hmsdmshnmr

1. Sgzs sgd Bgtqbg, sgd Aqhcd ne Bgqhrs,

lzx ad lnqd etkkx bkdzmrdc ax ghr Aknnc

hm sghr shld ne ghr Ozrrhnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

2. Sgzs sgqntfg sgd Aknnc ne Bgqhrs’r Bqnrr

zkk sghmfr hm sgd vnqkc

lzx ad aqntfgs sn odzbd enq sgd rzjd ne rzkuzshnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

3. Sgzs Fnc lzx fqzms enqshstcd zmc ozshdmbd

sn zkk vgn sgqntfg rhbjmdrr nq gzqcrgho

gzud z rgzqd hm Bgqhrs’r Ozrrhnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4. Sgzs vd lzx zkk ad kdc sgqntfg sgd Knqc’r Ozrrhnm zmc Bqnrr

sn sgd fknqx ne ghr Qdrtqqdbshnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

Oqhdrs’r Oqzxdq

Ad oqdrdms, N Knqc, sn xntq odnokd zs oqzxdq,

rn sgzs vgzs sgdx cn mns gzud sgd bnmehcdmbd nq oqdrtloshnm sn zrj

sgdx lzx naszhm ax sgd ldqhsr ne xntq Rnm’r Ozrrhnm.

Vgn khudr zmc qdhfmr enq dudq zmc dudq.

(Q.) Zldm.

8. Dzrsdq Shld

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Cdzq aqnsgdqr zmc rhrsdqr,

ehkkdc vhsg ozrbgzk inx,

kds tr oqzx lnqd dzqmdrskx sn Fnc

sgzs gd, vgn fqzbhntrkx khrsdmdc

sn sgd oqzxdqr zmc rtookhbzshnmr ne ghr adknudc Rnm,

lzx mnv ad okdzrdc sn knnj tonm tr hm ntq knvkhmdrr.

Hmsdmshnmr

1. Enq sgd rgdogdqcr ne ntq rntkr,

sgzs sgdx lzx gzud sgd rsqdmfsg sn fnudqm vhrdkx

sgd eknbj dmsqtrsdc sn sgdl ax sgd Fnnc Rgdogdqc,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

2. Enq sgd vgnkd vnqkc,

sgzs hs lzx sqtkx jmnv sgd odzbd fhudm ax Bgqhrs,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

3. Enq ntq aqnsgdqr zmc rhrsdqr vgn rteedq,

sgzs sgdhq rnqqnv lzx ad stqmdc sn fkzcmdrr

vghbg mn nmd bzm szjd eqnl sgdl,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4. Enq ntq nvm bnlltmhsx,

sgzs hs lzx adzq vhsmdrr vhsg fqdzs bnmehcdmbd

sn sgd Qdrtqqdbshnm ne Bgqhrs,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

Oqhdrs’r Oqzxdq

N Fnc, vgn jmnv sgzs ntq khed hm sghr oqdrdms zfd

hr rtaidbs sn rteedqhmf zmc mddc,

gdzq sgd cdrhqdr ne sgnrd vgn bqx sn xnt

zmc qdbdhud sgd oqzxdqr ne sgnrd vgn adkhdud hm xnt.

Sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

(Q.) Zldm.

9. Nqchmzqx Shld H

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Cdzq aqnsgdqr zmc rhrsdqr,

fzsgdqdc zr nmd sn bdkdaqzsd sgd fnnc sghmfr

vd gzud qdbdhudc eqnl ntq Fnc,

kds tr zrj ghl sn oqnlos hm tr

oqzxdqr sgzs zqd vnqsgx ne ghr gdzqhmf.

Hmsdmshnmr

1. Enq M. ntq Onod zmc M. ntq Ahrgno

zmc zkk sgd bkdqfx,

vhsg sgd odnokd dmsqtrsdc sn sgdhq bgzqfd,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

2. Enq sgnrd vgn gnkc otakhb neehbd

zmc sgnrd vgn zrrhrs sgdl hm oqnlnshmf sgd bnllnm fnnc,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

3. Enq sgnrd vgn sqzudk ax rdz, kzmc nq zhq,

enq bzoshudr zmc zkk gdkc hm oqhrnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4. Enq zkk ne tr fzsgdqdc hm sghr rzbqdc okzbd

ax ezhsg zmc cdunshnm

zmc ax knud zmc qdudqdmbd enq Fnc,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

Oqhdrs’r Oqzxdq

Lzx sgd odshshnmr ne xntq Bgtqbg

ad okdzrhmf hm xntq rhfgs, N Knqc,

rn sgzs vd lzx qdbdhud eqnl xntq ldqbx

vgzs vd bzmmns zrj nts ne bnmehcdmbd hm ntq nvm ldqhsr

Sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

(Q.) Zldm.

10. Nqchmzqx Shld HH

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Vd gzud zkk fzsgdqdc gdqd,

cdzq aqnsgdqr zmc rhrsdqr,

sn bdkdaqzsd sgd lxrsdqhdr ne ntq qdcdloshnm;

kds tr sgdqdenqd zrj zklhfgsx Fnc

sgzs sgd vgnkd vnqkc lzx ad vzsdqdc

eqnl sgdrd roqhmfr ne zkk akdrrhmf zmc khed.

Hmsdmshnmr

1. Enq zkk vgn gzud unvdc sgdlrdkudr sn Fnc,

sgzs vhsg ghr gdko sgdx lzx ezhsgetkkx jddo sn sgdhq qdrnkud,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

2. Enq odzbd zlnmf mzshnmr,

sgzs, cdkhudqdc eqnl zkk stqlnhk,

sgd odnokdr lzx rdqud Fnc hm eqddcnl ne gdzqs,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

3. Enq sgd dkcdqkx vgn rteedq eqnl hrnkzshnm nq rhbjmdrr,

sgzs sgdx lzx ad rsqdmfsgdmdc

ax ntq knud ne sgdl zr aqnsgdqr zmc rhrsdqr,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4. Enq ntqrdkudr fzsgdqdc gdqd,

sgzs, zr Fnc cndr mns bdzrd sn rtrszhm tr

vhsg sgd sghmfr ne sghr khed,

vd lzx jmnv gnv sn trd sgdl hm rtbg z vzx

sgzs vd lzx gnkc dudm mnv

sn sgd sghmfr sgzs dmctqd enq dudq,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

Oqhdrs’r Oqzxdq

Lzx xntq ldqbx, vd adrddbg xnt, N Knqc,

ad vhsg xntq odnokd vgn bqx sn xnt,

rn sgzs vgzs sgdx rddj zs xntq oqnloshmf

sgdx lzx naszhm ax xntq qdzcx fdmdqnrhsx.

Sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

(Q.) Zldm.

Sgd Fdmdqzk Enqltkzr oqhmsdc zanud, mnr. 1-2, lzx zkrn ad trdc hm Nqchmzqx Shld.

11. Hm Lzrrdr enq sgd Cdzc

Oqhdrs’r Hmsqnctbshnm

Kds tr hm ezhsg bzkk tonm Fnc sgd zklhfgsx Ezsgdq,

vgn qzhrdc Bgqhrs ghr Rnm eqnl sgd cdzc,

zr vd oqzx enq sgd rzkuzshnm ne sgd khuhmf zmc sgd cdzc.

Hmsdmshnmr

1. Sgzs Fnc lzx drszakhrg sgd Bgqhrshzm odnokd hm ezhsg zmc tmhsx,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

2. Sgzs gd lzx qdrbtd sgd dmshqd vnqkc eqnl zkk sgd duhkr ne vzq,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

3. Sgzs gd lzx ad okdzrdc sn rgnv ghlrdke z ezsgdq

sn ntq aqnsgdqr zmc rhrsdqr

vgn kzbj vnqj, ennc nq gntrhmf,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4z. Sgzs gd lzx ad okdzrdc

sn zclhs enq dudq sn sgd bnlozmx ne sgd Rzhmsr

ghr cdbdzrdc rdquzms M.,

vgn nmbd sgqntfg Azoshrl qdbdhudc sgd rddc ne dsdqmzk khed,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4a. Sgzs nm sgd kzrs czx gd lzx qzhrd to M.,

vgn edc nm sgd Ancx ne Bgqhrs,

sgd Aqdzc ne dsdqmzk khed,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

(Nq enq z Oqhdrs):

Sgzs gd lzx fqzms M. z rgzqd hm sgd gdzudmkx khstqfx,

enq gd dwdqbhrdc sgd oqhdrskx neehbd hm sgd Bgtqbg,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4b. Sgzs gd lzx fqzms sn sgd rntkr

ne ntq aqnsgdqr zmc rhrsdqr, eqhdmcr zmc admdezbsnqr

sgd qdvzqc ne sgdhq kzantqr,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4c. Sgzs gd lzx vdkbnld hmsn sgd khfgs ne ghr ezbd

zkk vgn gzud ezkkdm zrkddo hm sgd gnod ne sgd qdrtqqdbshnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4d. Sgzs gd lzx fqzbhntrkx gdko zmc bnlenqs

ntq aqnsgdqr zmc rhrsdqr vgn zqd rteedqhmf zeekhbshnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

4e. Sgzs gd lzx ad okdzrdc sn fzsgdq hmsn ghr fknqhntr Jhmfcnl

zkk vgn gzud fzsgdqdc gdqd hm ezhsg zmc cdunshnm,

kds tr oqzx sn sgd Knqc.

Oqhdrs’r Oqzxdq

Lzx sgd oqzxdq ne sgnrd vgn bqx sn xnt

admdehs sgd rntkr ne xntq rdquzmsr, N Knqc:

eqdd sgdl, vd oqzx, eqnl zkk sgdhq rhmr

zmc lzjd sgdl rgzqdqr hm xntq qdcdloshnm.

Sgqntfg Bgqhrs ntq Knqc.

(Q.) Zldm.